Εισαγωγή

 

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Εισακτέοι

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

 

Το Πρόγραμμα

 

  • Περιγραφή του προγράμματος

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο (Α΄ και Β΄). Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

A' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

 Ποινικό Δίκαιο Ι

Υ

39

7,5

2

 Ποινική Δικονομία Ι

Υ

39

7,5

3

 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Ι

Υ

39

7,5

4

 Εγκληματολογία – Σωφρονιστική I

Υ

39

7,5

 Σύνολο

30

B' εξάμηνο

Α/Α

 Μαθήματα

Τύπος μαθήματος

Σύνολο ωρών

ECTS

1

 Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

39

7,5

2

 Ποινική Δικονομία ΙΙ

Υ

39

7,5

3

 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

39

7,5

4

 Εγκληματολογία – Σωφρονιστική IΙ

Υ

39

7,5

 Σύνολο

30

Γ' εξάμηνο

1

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 Σύνολο

30

 

  • Διάρκεια σπουδών

    Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

  • Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες».

 

 

Δίδακτρα

 

  • Τέλη

Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

 

  • Υποτροφίες

Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.