Ανακοίνωση για τον ορισμό θέματος διπλωματικής εργασίας και τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

13/09/2021

 

Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου να ετοιμάσουν το προκαταρτικό περίγραμμα έρευνας και να επιλέξουν επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια με τη σύμφωνη γνώμη του/της, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, παρακαλούνται να αποστείλουν το προκαταρτικό περίγραμμα έρευνας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν το προκαταρτικό περίγραμμα έρευνας, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

 

Η αποστολή του προκαταρτικού περιγράμματος έρευνας γίνεται ηλεκτρονικά, με αποστολή email στη διεύθυνση: esamarid@law.auth.gr (τηλ. επικοινωνίας 2310-996489).