ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

13/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η ΣΕ του ΠΜΣ κατάρτισε τους επισυναπτόμενους πίνακες.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων θα επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Οι επιτυχόντες/ούσες καλούνται να απαντήσουν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esamarid@law.auth.gr εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση που θα λάβουν, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/ούσα υποψήφιο/α μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους/τις αμέσως επομένους/ες στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων/ουσών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.