Αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2021-2022

24/09/2021

Ορθή επανάληψη (27.9,2021)

Επισύναπτονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Οι επιτυχόντες/χουσες  καλούνται να απαντήσουν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esamarid@law.auth.gr εντός τριών ημερών από την ενημέρωση που θα λάβουν, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα/είσα υποψήφιο/α μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους/τις αμέσως επόμενους/ες στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων/ουσών.

 

Για την έναρξη των μαθημάτων και τη διαδικασία εγγραφής θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.