Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

12/07/2021

 

Επισύναπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ με τίτλο "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Ανακοίνωση ΑΠΘ

(Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 2-8-2021 έως και 20-8-2021):

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί μεταξύ 12.7.2021 και 25.8.2021.

 

Ημερομηνία Συνέντευξης

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με αποστολή e-mail στους υποψηφίους. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η συνέντευξη θα διεξαχθεί δια ζώσης στο γραφείο 205 (2ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής). Σε διαφορετική περίπτωση, η συνέντευξη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους στο e-mail που θα τους αποσταλεί.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

Με ηλεκτρονική υποβολή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/request/FKYQuWFvmTHQ6BwEEQUW

Η αίτηση και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ένα (1) ενιαίο αρχείο pdf.

Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: esamarid@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της υποβολής των δικαιολογητικών.

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

  1. Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Νομικής ελληνικού πανεπιστημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
  4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
  6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
  7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών:

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.