ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

28/07/2020

 

Ανακοίνωση για τη λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί μεταξύ 20.8.2020 και 31.8.2020.

 

Ημερομηνία Συνέντευξης

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με αποστολή e-mail στους υποψηφίους. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η συνέντευξη θα διεξαχθεί δια ζώσης στο γραφείο 205 (2ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής). Σε διαφορετική περίπτωση, η συνέντευξη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους στο e-mail που θα τους αποσταλεί.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση: esamarid@law.auth.gr. Όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Γραφείο 205, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη (Υπόψη της κας Σαμαρίδου Ευθυμίας), με την ένδειξη: [Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: esamarid@law.auth.gr ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

1. Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (επισυνάπτεται).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Νομικής ελληνικού πανεπιστημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Επίσης γίνεται αποδεκτό το παράρτημα διπλώματος.

4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών:

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.